menuordersearch
websiteir.com

قوانین و ضوابط

(2)
(2)
قوانین و ضوابط

در استفاده از خدماتی که گروه ایران وب سایت ( که از این پس در اینجا "گروه ایران وب سایت" نامیده می‌شود) شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. شما از این پس در اینجا با نام "مشتری" یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده تحت عنوان "سند" یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم های سفارش(که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات گروه ایران وب سایت (که در ادامه تعریف خواهد شد) که بین گروه ایران وب سایت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین گروه ایران وب سایت و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری(چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

گروه ایران وب سایت حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف "خدمات گروه ایران وب سایت" که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی گروه ایران وب سایت به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

آخرین نسخه به روز شده از این سند با کلیک روی پیوند "شرایط و ضوابط استفاده" که در انتهای صفحات وب سایت گروه ایران وب سایت، قابل مشاهده و دریافت است.

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری(که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم های آنلاین ثبت سفارش، فرم های کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات گروه ایران وب سایت و سفارش های تلفنی است) و نیز استفاده از خدمات گروه ایران وب سایت از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می‌کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی " خواهد بود.

خدمات گروه ایران وب سایت در مقابل دریافت فی، و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به مشتری عرضه می‌شود:

1- تدارک خدمات گروه ایران وب سایت

1-1- خدمت گروه ایران وب سایت شامل موارد زیر است:

1-1-1- هر گونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.

2-1-1- هر گونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد نرم افزار، اطلاعات، سخت افزار، و تجهیزات فراهم شده بوسیله گروه ایران وب سایت یا زیرمجموعه ها و نمایندگان گروه ایران وب سایت، را در بر می‌گیرد.

3-1-1- هر گونه تدارکی که از طرف گروه ایران وب سایت برای مشتری در مورد فضا، اتصال اینترنتی و انرژی الکتریکی فراهم می‌شود.

4-1-1- هر گونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب سایت فراهم گردد.

5-1-1- هر گونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.

6-1-1- هر گونه خدمتی که بوسیله گروه ایران وب سایت برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.

7-1-1- هر خدمات دیگری مرتبط با گروه ایران وب سایت که مشتری استفاده می‌کند چه بوسیله گروه ایران وب سایت به مشتری پیشنهاد گردد، و چه از طرف گروه ایران وب سایت برای مشتری فراهم شده باشد.

2-1 اصلاح قیمت ها و فی خدمات.
گروه ایران وب سایت ممکن است فی هر گونه خدمات گروه ایران وب سایت را بدون اطلاع قبلی مشتری، اصلاح نماید.

3-1- مدیریت و نسخه پشتیبان اطلاعات.
به جز مواردی که گروه ایران وب سایت صریحاً به صورت کتبی متعهد گردد، مشتری منفرداً و کاملا مسوول مدیریت و نیز به روزرسانی، ارتقاء و نصب وصله های نرم افزاری، برای نرم افزارهای مرتبط با خدمات گروه ایران وب سایت و مورد استفاده خود است.( در صورت قرارداد پشتیبانی این امر به عهده ایران وب سایت است )

4-1- دوره زمانی عملیات نگهداری.
گروه ایران وب سایت ممکن است دوره های زمانی عملیات نگهداری، حداقل به صورت هفتگی داشته باشد که مشتری آن را می‌پذیرد و با آن موافق است. مشتری درک می‌کند و موافق است که در هنگام عملیات نگهداری، برخی یا همه خدمات مشتری، ممکن است موجود نباشند. مشتری همچنین درک می‌کند و موافق است که گروه ایران وب سایت حق دارد، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است موجود نباشند. مشتری موافقت می‌کند که درصورت عدم پرداخت تمدید سالیانه ایران وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف وب سایت ندارد البته با توجه به ارائه صورت حساب و اعلام زمان نهایی به جهت پرداخت مشتری.

5-1- اعطای مجوز تنها برای تصرف.
مشتری می‌پذیرد که مشتری هیچ گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله گروه ایران وب سایت ندارد و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز تصرف آن تجهیزات را می‌دهد. پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچ گونه حق مالیکتی درمورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.

6-1- ثبت دامنه.
ایران وب سایت هیچگنه مسئولیتی در قبال ساخت و خرید و ایجاد دامنه مشتری ندارد و مشتری می‌بایست دامنه خود را در پنل شخصی خود تهیه نماید و سپس نصبت به راه اندازی سایت طراحی شده در حضور خود با همکاران ما به جهت ست کردن سایت و دامنه اقدام نماید

لازم به ذکر است که ایران وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال تمدید دامنه مشتری ندارد و نداشته ( به دلیل عدم دسترسی به پنل دامنه مشتری ) و مشتری می‌بایست دامنه خود را تمدید نماید.

خدمات ثبت دامنه گروه ایران وب سایت شامل اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات مربوطه (Registrar) است، که برای دامنه ir مرکزپژوهشگاه دانشهای بنیادِین ایران و با سایت nic.ir فعال است. هیچ گونه تضمینی وجود نخواهد داشت و گروه ایران وب سایت اعطای هرگونه تضمینی در این زمینه را رد میکند که درخواست خاصی برای ثبت دامنه از طرف ثبات مربوطه (Registrar)، پذیرفته شود، تصویب شود و ثبت گردد. مشتری درک می‌کند و موافق است که هر نام دامنه تنها یک بار ثبت می‌گردد. بنابراین مسوولیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق کاملا بر عهده مشتری است. مشتری درک می‌کند که فی پرداختی ثبت دامنه سایر کشورها (به غیر از ایران) حتی اگر ثبت دامنه آنها رد شود، غیر قابل بازگشت است(چرا که فی تنها برای اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات آن کشور دریافت می‌گردد). مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که هر ثبات خاصی ممکن است هزینه های جانبی دیگری داشته باشد که مشتری آن را پرداخت خواهد کرد.( این قسمت با توجه به درخواست کتبی مشتری به جهت ثبت دامنه و با مسئولیت مشتری امکان پذیر است )

7-1- خدمات و محصولات اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی).
مشتری می‌پذیرد و موافق است که هر گونه توصیه انجام شده بوسیله کارمندان گروه ایران وب سایت برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص ثالث، تنها توصیه آن کارمندان است و ربطی به گروه ایران وب سایت ندارد. گروه ایران وب سایت تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمی‌دهد.

8-1- حق گروه ایران وب سایت برای جلوگیری و قطع. اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید، بدون توجه به اینکه قبول مفاد این سند ممکن است قرارداد یا موافقتنامه دیگری را نقض کند، گروه ایران وب سایت ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، از دادن خدمات به او (چه بالقوه، جدید یا موجود) امتناع کند و یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.

9-1- صندوق های پست الکترونیک (Email)
همه صندوق های پست الکترونیک (شامل صندوقهای POP) که برای 12 ماه متوالی هیچگونه Login به آن انجام نشده باشد، بی استفاده پنداشته خواهد شد و گروه ایران وب سایت حق حذف آن صندوق و یا نامه های الکترونیکی داخل آن را خواهد داشت.

2- استفاده از خدمات گروه ایران وب سایت

2-1- حساب کاربری مشتری.
تنها مشتری می‌تواند از حساب کاربری مشتری استفاده کند که این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات مشتری و نیز فضای خاص در وب سرور که گروه ایران وب سایت درجهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است، در بر می‌گیرد. مشتری حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگر ندارد، مگر آنکه از گروه ایران وب سایت رضایت نامه کتبی در مورد آن دریافت کند.

2-2- گذرواژه (Password)مشتری.
مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسوول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد.
مشتری منفرداً مسوول فاش نشدن گذرواژه خود است و گروه ایران وب سایت درباره آن مسوولیتی ندارد. اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند، مشتری موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی گروه ایران وب سایت را برای احراز هویت طی نماید.
مشتری درک می‌کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی گروه ایران وب سایت را (بنا به صلاحدید گروه ایران وب سایت منفرداً) در مورد احراز هویت خود تامین نماید، گروه ایران وب سایت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا از بخشی یا همه درخواستهای مشتری مرتبط با خدمات گروه ایران وب سایت و حساب کاربری او جلوگیری کند.

3-2- مالکیت حساب کاربری مشتری و وب سایت مشتری.
مشتری می‌پذیرد، تضمین می‌کند و موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که نام او در بانک اطلاعاتی گروه ایران وب سایت به عنوان مالک حساب کاربری مشتری(مالک حساب) آمده است. تنها مالک حساب ممکن است تغییر(شامل تغییر مالک) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی گروه ایران وب سایت ایجاد کند. مشتری همچنین می‌پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری تنها مالک حساب خواهد بود مگر در مواردی که مشتریِ مشتری صاحب وب سایت باشد.در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وب سایت شبهه ای وارد شود، مشتری می‌پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی گروه ایران وب سایت(شامل روالهای احراز هویت گروه ایران وب سایت)، همکاری کند و به آن پایبند باشد.

4-2- استفاده قانونی و اخلاقی مشتری.
مشتری موافق است که در استفاده از خدمات گروه ایران وب سایت، قوانین مربوطه ( نه محدود ولی شامل قوانین کشوری) را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط مشی گروه ایران وب سایت، استفاده نکند.

5-2- تضمین ها و مسوولیت های مشتری.
مشتری می‌پذیرد و موافق است که گروه ایران وب سایت تنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. مشتری منفرداً مسوول هر مساله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات گروه ایران وب سایت به وجود می‌آید. مشتری تضمین می‌کند و متعهد می‌شود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات گروه ایران وب سایت استفاده می‌کند را، دارا است و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:

1-5-2- مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هر گونه حقی از اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی) شامل، حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری.

2-5-2- انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص(حقیقی یا حقوقی).

3-5-2 ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی.

4-5-2- حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیرقانونی، مضر، فریب آمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهین آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح.

5-5-2- حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانت آمیز به اقوام و فرهنگها و ادیان.

6-5-2- حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز دیگری که باعث تخلف جنائی شود و مسوولیتهای مدنی برانگیزد یا قوانین اجرایی را مخدوش کند.به علاوه مشتری تضمین می‌کند که مشتری عضو هیچ سازمان تروریستی نیست و در هیچ فعالیت تروریستی گروه ایران وب سایت نداشته است. مشتری موافق است که گروه ایران وب سایت و هر شخص ثالث مرتبط با گروه ایران وب سایت (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و گروه ایران وب سایتهای تابعه گروه ایران وب سایت از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو، که ناشی از نقض مفاد این سند ازطرف مشتری است یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.

6-2- تلاش مشتری برای جلوگیری از خرابی.
مشتری باید به طور فعال در جهت جلوگیری از هر گونه صدمه به سیستم های گروه ایران وب سایت شامل صدمات ویروسی، تلاش کند. گروه ایران وب سایت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا بنا به صلاحدید خود منفرداً برنامه های ضد ویروس اجرا کند تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.

7-2- رفتارهای ممنوعه دیگر.
مشتری اجازه ندارد و نباید برای مهندسی معکوس(reverse engineering)، کامپایل معکوس، از هم باز کردن سیستمها، یا هر گونه تلاشی برای بدست آوردن کد برنامه ها از سخت افزار، نرم افزار یا هر چیز دیگری که برای مشتری بوسیله گروه ایران وب سایت فراهم می‌شود، عملی انجام دهد.

8-2- ارتقاء اجباری.
اگر گروه ایران وب سایت به صلاحدید خود منفرداً، تشخیص دهد که مشتری یا حساب کاربری او، کارایی سرورها یا یکپارچگی شبکه گروه ایران وب سایت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است یا حساب کاربری مشتری بسیار بیشتر از پهنای باند یا فضای دیسک تخصیص داده شده به مشتری، مصرف می‌کند، ممکن است گروه ایران وب سایت از مشتری بخواهد و مشتری باید به این خواسته رضایت دهد تا حساب کاربری مشتری به میزان کافی بنا به صلاحدید گروه ایران وب سایت منفرداً، ارتقاء یابد.

9-2- خط مشی ها و مجوزهای سایرین.
استفاده مشتری از شبکه و منابع محاسباتی یا خدمات سایرین با توجه به مجوزها و شرایط و ضوابط استفاده خود آنها صورت می‌گیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط مشی ها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

10-2- ثبت دامنه.
مشتری موافق است که با ارسال درخواست ثبت سفارش برای ثبت دامنه، مشتری تضمین می‌کند که اطلاعات ارسالی صحیح، دقیق و کامل است و هر گونه تغییری محتمل در آینده در این اطلاعات بوسیله ثبات مربوطه، ممکن است فرایند زمانبری باشد. مشتری همچنین می‌پذیرد و موافق است که صرف ارسال درخواست ثبت سفارش برای ثبت دامنه، از ایراد در ثبت یا استفاده بعدی مصون نخواهد داشت. ( در صورت درخواست کتبی )

11-2- خط مشی های ثبتی سایر ثباتها.
ثبت نام دامنه مشتری در یک ثبات، با توجه به شرایط وضوابط ثبت نام دامنه از طرف ثبات مربوطه انجام خواهد شد. در مواردی که شرایط و ضوابط آن ثبات با مفاد این سند تداخل داشته باشد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

3- سوء استفاده و نقض عهد مشتری.

1-3- تعریف سوء استفاده مشتری.
هرگونه سوء استفاده مشتری به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد. تعیین اینکه چه چیز سوء استفاده مشتری است در صلاحیت گروه ایران وب سایت منفرداً است.
سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات گروه ایران وب سایت در فعالیتهای جنائی(شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و کلاه برداری)، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص(حقیقی یا حقوقی)، نمایش چیزهای مبتذل، اهانت آمیز، افتراآمیز، تهدیدآمیز، بهره گیری از خدمات گروه ایران وب سایت برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها(spawning processes)، مصرف بی رویه حافظه اصلی، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه(Spam) یا انبوه نامه های الکترونیکی(چه باعث ایجاد اختلال در خدمات گیری سایر مشتریان بشود یا نشود)، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستمها یا شبکه(شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام رخنه امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه) و ایجاد ارتباط بین خدمات گروه ایران وب سایت به هر کاربری(شامل بمباران پست الکترونیک(Mail bombing) و Flooding، تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و حملات Broadcast). بدون ایجاد محدودیت در آنچه پیش از این ذکر شد، گروه ایران وب سایت مشخصا ذخیره و نگهداری هر گونه نرم افزار دزدی، استفاده از هرگونه نرم افزار IRC bot و پروکسی(شامل "bnc" و "egg drop ")، ذخیره یا استفاده از هرگونه نرم افزار مورد استفاده برای Hack و Crack، ذخیره و یا فروش فهرست های پست الکترونیک انبوه مورد استفاده در ارسال هرزنامه ها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هر گونه TCP/IP Packet header یا هر بخشی یا header یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام می‌کند. مشتری درک میکند و می‌پذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد تا گروه ایران وب سایت فی الفور نسبت به قطع کلیه خدمات مشتری اقدام کند.

2-3- ارسال هرزنامه(Spam)
. مشتری می‌فهمد و می‌پذیرد که گروه ایران وب سایت هرگز ارسال انبوه نامه های الکترونیکی یا پیام های تبلیغاتی در شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد، که این شامل نگهداری از یک SMTP باز یا دخیل شدن در ارسال هرزنامه با استفاده از خدمات یک گروه ایران وب سایت فراهم کننده خدمات اینترنت(ISP) دیگر یا میزبان وب دیگر، یا وجود پیوند از داخل محتویات یک هرزنامه به وب سایتی که در سرورهای گروه ایران وب سایت میزبانی می‌شود، و یا فروش یا توزیع هر گونه نرم افزاری از طریق وب سایت که کار ارسال هرزنامه را تسهیل کند، نیز می‌شود. ارسال هرزنامه اکیداً ممنوع است و فی الفور باعث نقض این سند خواهد شد و متعاقب آن گروه ایران وب سایت کلیه خدمات مشتری را قطع خواهد کرد.

3-3- معیارهای انضباطی.
در صورت سوء استفاده مشتری، گروه ایران وب سایت ممکن است به صلاحدید خود منفرداً، معیارهای انضباطی خاصی، نظیر دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری مشتری و کلیه خدمات گروه ایران وب سایت به مشتری را به اجرا درآورد. اگر مشتری به تعلیق درآید و گروه ایران وب سایت بخواهد که تعلیق مشتری را خاتمه دهد، گروه ایران وب سایت ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً هزینه ای برای اتصال مجدد مشتری قبل از برقراری خدمات گروه ایران وب سایت برای مشتری طلب کند. مشتری می‌پذیرد و موافق است که اگر حساب کاربری مشتری معلق گردد، گروه ایران وب سایت ممکن است مراجعین به وب سایت مشتری را به صفحه پشتیبانی فنی وب سایت هدایت کند. همچنین مشتری موافق است که گروه ایران وب سایت(شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، گروه ایران وب سایتهای تابعه، فروشندگان) برای به تعلیق درآوردن حساب کاربری مشتری، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

4-3- نظارت.
گروه ایران وب سایت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد و مشتری نیز بر آن رضایت دارد که گروه ایران وب سایت بر خدمات عرضه شده خود، و محتویات وب سایت مشتری برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند مشتری درک می‌کند که گروه ایران وب سایت نظارت برارتباطات، فعالیتها و محتویات وب سایت مشتری را به عنوان رویه عمومی انجام نمی‌دهد و گروه ایران وب سایت داشتن هرگونه رویه عمومی برای چنین کاری را، از خود صریحاً سلب می‌نماید.

5-3- تشخیص نادرست.
مشتری می‌پذیرد که فعالیت مشتری ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده مشتری تلقی گردد. یک مشتری که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، می‌تواند از مدیر واحد پشتیبانی درخواست تجدید نظر کند. تعیین اینکه آیا فعالیت مشتری، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت گروه ایران وب سایت منفرداً است. همچنین مشتری موافق است که گروه ایران وب سایت(شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، گروه ایران وب سایتهای تابعه، فروشندگان) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت مشتری سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

6-3- نقض مفاد سند.
مشتری موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف مشتری، سایر مشتریان گروه ایران وب سایت و هرکس دیگری که از خدمات گروه ایران وب سایت استفاده می‌کند و یا به نحوی مرتبط با گروه ایران وب سایت است، که مفاد این سند را مخدوش می‌کند را به گروه ایران وب سایت گزارش دهد. اگر مشتری در مورد اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می‌کند یا خیر، مردد است، باید در این مورد گروه ایران وب سایت را مطلع سازد تا گروه ایران وب سایت آن را تعیین کند. تعیین اینکه آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می‌کند یا خیر، تنها در صلاحیت گروه ایران وب سایت منفرداً است.

7-3- مسوولیتهای مدنی یا جنایی برای نقض.
مشتری می‌پذیرد و موافق است که هرگونه نقض مفاد این سند ممکن است پیگرد قانونی یا جنایی بعدی داشته باشد.

4- قطع

1-4- علت قطع.
مشتری می‌فهمد، می‌پذیرد و موافق است که اگر گروه ایران وب سایت متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، گروه ایران وب سایت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، گروه ایران وب سایت هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می‌کند که هیچگونه ادعایی در برابرگروه ایران وب سایت برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد.

4-2- ورشکستگی.
در صورت ورشکستگی مشتری، گروه ایران وب سایت ممکن است، خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع کند و مشتری موافق است گروه ایران وب سایت در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.

3-4- بقاء.
موادی از این سند در صورت انقضاء یا قطع به هر دلیلی، بر قوت خود باقی خواهد ماند. این مواد عبارتند از: (3-4)، (3-6)، مواد 4 الی 8، ماده 10، ماده 11، مواد 15 الی 20.

5- غرامت
همچنین مشتری موافق است که گروه ایران وب سایت و هر شخص ثالث وابسته به آن(شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه ها گروه ایران وب سایت، گروه ایران وب سایت های تابعه و فروشندگان گروه ایران وب سایت، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات گروه ایران وب سایت مصون هستند.

6- محدودیت دِین
برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی گروه ایران وب سایت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و گروه ایران وب سایت های تابعه) و هر شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات گروه ایران وب سایت دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتی – حتی اگر آن صدمه محتمل از توصیه گروه ایران وب سایت باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات گروه ایران وب سایت یا (ب) در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی گروه ایران وب سایت یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا گروه ایران وب سایت، نخواهد داشت. کل دِین گروه ایران وب سایت در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هر گونه صدمه مرتبط با خدمات گروه ایران وب سایت، شامل هرگونه قصور یا فراموشی گروه ایران وب سایت یا نمایندگان گروه ایران وب سایت، محدود به فی نصب و راه اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به گروه ایران وب سایت (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.

7- سلب مسوولیت
1-7- عدم تضمین. به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگری، که بوسیله گروه ایران وب سایت، کارمندان و مأموران گروه ایران وب سایت، داده شود، هیچگونه تضمینی بوجود نخواهد آورد و اعتماد مشتری به چنین اطلاعاتی یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام می‌شود و گروه ایران وب سایت به هیچ وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.

2-7- نسخه پشتیبان اطلاعات.
مشتری می‌پذیرد و موافق است تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشتری، تنها در حیطه مسوولیت مشتری است و گروه ایران وب سایت در قبال آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.

3-7- تغییر، اصلاح، جابجایی و نبود نسخه پشتیبان از اطلاعات.
مشتری موافق است که گروه ایران وب سایت ممکن است نرم افزارها، برنامه های کاربردی، داده های مرتبط با خدمات مشتری را به هر نحوی، بدون هیچگونه محدودیت، متوقف کند، ارتقاء دهد، جایگزین کند، اصلاح نماید، تغییر دهد. مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد و موافق است که تغییرات ذکرشده در خدمات گروه ایران وب سایت، ممکن است، محتویات و برنامه های کاربردی شخصی شده مشتری را تحت تاثیر قراردهد.گروه ایران وب سایت هیچگونه تضمینی از هر نوع، درمورد کارایی، شرایط و موجودیت محتویات و برنامه های شخصی شده مشتری، نمی‌دهد. مشتری هم چنین می‌پذیرد و موافق است که تنها خود مشتری مسوول محتویات و برنامه های شخصی شده خود در پنل مدیریت و تهیه نسخه های پشتیبان از هر یا همه اطلاعات مشتری است و گروه ایران وب سایت دراین زمینه هیچگونه مسوولیت یا دِینی ندارد.

4-7- اطلاعات سیستم.
گروه ایران وب سایت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، اعتبار داده ها و یا اطلاعات موجود نمی‌دهد. استفاده از اطلاعات بدست آمده از یا از طریق گروه ایران وب سایت تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

5-7- اطلاعات شبکه های متصل.
مشتری می‌پذیرد که داده ها و اطلاعات موجود در شبکه های متصل ممکن است دقیق نباشد و اینکه گروه ایران وب سایت توانایی یا اختیاری در مورد داده و اطلاعات آن ندارد. گروه ایران وب سایت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد دقت، کیفیت یا اعتبار داده و اطلاعاتی که در شبکه های متصل موجود است یا در آن رد و بدل می‌شود، نمی‌دهد. استفاده از داده و اطلاعات بدست آمده، از یا از طریق خدمات گروه ایران وب سایت تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

6-7- مجوزهای اشخاص ثالث.
مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که گروه ایران وب سایت تلاش معقولی برای فراهم کردن فنآوری، توسعه و ابداعات(که مجموعا "فنآوری" به آن اطلاع می‌گردد) می‌کند که بخشی از آن تحت مجوز و نشان تجاری اشخاص(حقیقی یا حقوقی) ثالثی است. هرچند که گروه ایران وب سایت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و اعتبار یا ادامه موجودیت هر یا همه جنبه های آن فنآوریها، نمی‌دهد. علاوه براین گروه ایران وب سایت مشخصا در مورد هر گونه تضمین درباره قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) آن فنآوریها، از خود سلب مسوولیت می‌کند. علاوه براین مشتری، گروه ایران وب سایت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و گروه ایران وب سایت های تابعه) را از هرگونه ادعای دِینی به هر نحو در مورد لغو هر مجوز اعطایی اشخاص ثالث که منجر به آسیب بالفعل یا بالقوه، صدمه، هزینه به مشتری یا کسب وکار مشتری یا زیرمجموعه های مشتری، یا مشتریان مشتری و هرکس یا چیزی که به مشتری مربوط شود، مصون می‌دارد. استفاده از فنآوریهایی که از یا از طریق گروه ایران وب سایت یا اشخاص ثالث ذکر شده، بدست می‌آیند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

7-7- محصولات گروه ایران وب سایتهای دیگر.
در مورد محصولات و خدمات گروه ایران وب سایتهای دیگر، هر اشاره ای که انجام گیرد، یا گفته ای که بیان شود، بوسیله گروه ایران وب سایت یا اشخاص ثالث مرتبط با گروه ایران وب سایت(شامل نمایندگان فروش) یا کارمندان گروه ایران وب سایت، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، گروه ایران وب سایت های زیرمجموعه، تنها به قصد اطلاع رسانی است و به معنی صحه گذاشتن و توصیه گروه ایران وب سایت یا نهادهای ذکر شده در این ماده نیست. گروه ایران وب سایت هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی از طرف فروشندگان محصولات گروه ایران وب سایتهای دیگر از خود سلب می‌کند.

8-7- وب سایت.
خدمات، اطلاعات و داده هایی( که در اینجا به آن "اطلاعات" اطلاق می‌کنیم.) که در وب سایت گروه ایران وب سایت ارائه می‌گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می‌شوند وهیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند. گروه ایران وب سایت صریحاً هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می‌کند. گروه ایران وب سایت مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات شامل دِین برای آسیب به رایانه، سخت افزار، داده ها، اطلاعات و کسب و کار مراجعه کننده وب سایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وب سایت باشد، ندارد.

گروه ایران وب سایت دِینی برای موارد زیر ندارد:

1-8-7- هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، ناشی از عملکرد یا فراموشی یا غفلت یا شرایط محتمل خارج از کنترل گروه ایران وب سایت، در تحصیل، گردآوری یا تحویل اطلاعات.

2-8-7- هر گونه خطا، از قلم افتادگی یا عدم دقت در اطلاعات بدون توجه به اینکه چه چیز باعث آن شده، یا تأخیر یا وقفه در تحویل اطلاعات.

3-8-7- هر تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده یا نشده با اعتماد به اطلاعات عرضه شده در وب سایت. گروه ایران وب سایت هیچگونه تضمین و تعهدی در مورد توالی، دقت، جامعیت اطلاعات موجود در وب سایت یا اینکه این اطلاعات قابل اطمینان هستند، نمی‌دهد. گروه ایران وب سایت هیچگونه تضمین و تعهدی درمورد اینکه اطلاعات پیوسته و بدون خطا باشند یا اینکه کاستی ها قابل اصلاح باشند، نمی‌دهد. مشتری هیچگونه ادعا، شکایت یا پیگردی در قبال گروه ایران وب سایت برای بخش یا بخشهایی از وب سایت که دسترسی به آنها ممکن است نیاز به بارگیری Cookie وب سایت داشته باشد، ندارد. "گروه ایران وب سایت" در این ماده شامل امور، واحدها، بخشها، زیرمجموعه ها و گروه ایران وب سایتهای مادر گروه ایران وب سایت و برای هرکدام، شامل کارمندان، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، تأمین کنندگان و تجار وابسته است.

8- پرداخت

1-8- دوره صورتحساب.
صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری گروه ایران وب سایت شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات گروه ایران وب سایت برای مشتری در یک(1) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمی است. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه گروه ایران وب سایت یک "درخواست انصراف" از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که گروه ایران وب سایت فرم سفارش را دریافت می‌کند، آغاز می‌گردد. اگر گروه ایران وب سایت فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، گروه ایران وب سایت ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. گروه ایران وب سایت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتری به تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد. زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می‌شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد.( این بند شامل قراردادهای ماهیانه است و قراردادهای سالیانه مطابق با متن قراداد به قوت خود باقی است )

2-8- سررسید پرداخت.
مشتری باید اطمینان حاصل کند که مبلغ صورتحساب را تمام و کمال قبل از شروع هر دوره صورتحساب و نیز دوره صورتحساب نخستین، به گروه ایران وب سایت پرداخت کرده باشد. مشتری منفرداً، مسوول حصول اطمینان از اینکه گروه ایران وب سایت مبلغ صورتحساب را قبل از سررسید مربوطه دریافت کرده است، است. گروه ایران وب سایت ممکن است، بنابه صلاحدید خود منفرداً، تصمیم به عدم ارائه خدمات گروه ایران وب سایت به مشتری پیش از دریافت کامل مبلغ صورتحساب بگیرد.

3-8- روشهای پرداخت.
روشهای پرداخت قابل قبول برای گروه ایران وب سایت، واریز نقدی به حساب های بانکی مورد قبول گروه ایران وب سایت، کارت اعتباری و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی پنل مشتری گروه ایران وب سایت می‌باشند. همچنین مشتری در صورت واریز بانکی، مبلغ صورتحساب را تنها باید به حسابهای بانکی ذکر شده در وب سایت گروه ایران وب سایت واریز کند.

4-8- استفاده بیشتر(Overages).
گروه ایران وب سایت ممکن است، برای استفاده بیشتر از میزان مجاز در خدمات خریداری شده از طرف مشتری صورتحساب صادر نماید که شامل استفاده بیشتر از پهنای باند و فضای دیسک می‌شود. مشتری منفرداً مسوول اجازه دادن یا جلوگیری کردن از استفاده بیشتر است. مشتری می‌پذیرد و موافق است که گروه ایران وب سایت هیچ الزامی برای هشدار در مورد استفاده بیشتر به مشتری ندارد.

5-8- حساب کاربری معوق.
حساب کاربریِ مشتری در صورتیکه ظرف 5 روز از آغاز دوره صورتحساب پرداخت آن انجام نشود، در وضعیت "معوق" قرار خواهد گرفت .

6-8- جریمه حساب کاربری معوق.
حساب کاربریی که در وضعیت معوق قرار گیرد، ممکن است از طرف گروه ایران وب سایت معلق گردد و از استفاده از حساب کاربری جلوگیری شود. مراجعین به وب سایت حساب کاربری معوق ممکن است به صفحه وب پشتیبانی فنی گروه ایران وب سایت، هدایت شوند. حساب کاربری معوقی که برای یک دوره کامل صورتحساب پرداخت نگردد، ممکن است به صلاحدید گروه ایران وب سایت منفرداً، کلیه فایلهای آن بایگانی گردد، یا حذف شود.برای حساب کاربری در زمانی که معوق شده نیز، صورتحساب صادر خواهد شد.

7-8- تغییرات.
گروه ایران وب سایت ممکن است قیمتها و فی خدمات عرضه شده بوسیله گروه ایران وب سایت را، هر زمان که بخواهد، بدون اطلاع مشتری تغییردهد.


9- انصراف

1-9- تمدید خودکار.
به محض دریافت فرم سفارش از طرف مشتری به گروه ایران وب سایت، مشتری متعهد به اجرای مفاد این سند خواهد شد و تصور گروه ایران وب سایت این خواهد بود که مشتری مفاد این سند را پذیرفته است. مفاد این سند و در صورت وجود، سایرقراردادهای خدمات بین مشتری و گروه ایران وب سایت، به محض رسیدن به پایان مهلت دوره صورتحساب به طور خودکار تمدید نخواهد شد، و مشتری می‌بایست صورت حساب تمدید خود را پرداخت نماید که در غیر اینصورت ایران وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال قطع و یا حذف وب سایت مشتری ندارد.

2-9- درخواست انصراف.
"درخواست انصراف"، به معنی درخواست مشتری، با توجه به مفاد این سند، ازگروه ایران وب سایت برای توقف خدمات گروه ایران وب سایت برای یک حساب کاربری مشتری است. برای اینکه درخواست انصراف مشتری معتبر باشد و گروه ایران وب سایت به آن ترتیب اثر دهد، مشتری باید موارد زیر را در درخواست انصراف خود رعایت کند:

1-2-9- بر پایه ماهانه.
اگر پرداختهای مشتری به صورت ماهانه انجام می‌شود، درخواست انصراف مشتری، باید به صورت تیکت در پنل شخصی در سایت گروه ایران وب سایت، به واحد پشتیبانی مشتریان، ثبت و ارسال گردد. مشتری همچنین می‌تواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن 09214198918 در ساعات 9 صبح الی 17 بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به گروه ایران وب سایت اعلام کند. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت 17 بعد از ظهر آخرین روز کاری یک ماه انجام شود تا درخواست انصراف از پایان آن ماه بررسی گردد و حساب کاربری مشتری برای ماه بعد تمدید نگردد و گرنه گروه ایران وب سایت به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای ماه بعد یا دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به گروه ایران وب سایت می‌دهد، هزینه ها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.( این بند شامل قراردادهای سالیانه نمی‌شود )

2-2-9- بر پایه غیر ماهانه.
اگر پرداختهای مشتری به صورت غیر ماهانه(سه(3) ماهه، شش(6) ماهه، دوازده(12) ماهه، یا هر تعداد دیگری ماه) انجام می‌شود، درخواست انصراف مشتری، باید به صورت کتبی به ایمیل سایت گروه ایران وب سایت ارسال گردد .مشتری همچنین می‌تواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن 09214198918 در ساعات 9 صبح الی 17 بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به گروه ایران وب سایت اعلام کند و سپس درخواست انصراف کتبی را به ایمیل ایران وب سایت ارسال نماید. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت 17 بعد از ظهر، پانزده (15) روز قبل از فرارسید دوره صورتحساب جدید، انجام شود تا درخواست انصراف از پایان دوره صورتحساب جاری بررسی گردد و با توجه به دلایل کافی و موافقت گروه ایران وب سایت و پزیرش درخواست انصراف شرایط انصراف اعمال می‌گردد و حساب کاربری مشتری برای دوره صورتحساب بعد تمدید نگردد و گرنه گروه ایران وب سایت به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به گروه ایران وب سایت می‌دهد، هزینه ها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.

3-9- پرداخت کامل صورتحساب.
حساب کاربری مشتری باید به صورت تمام و کمال قبل از هر گونه درخواست انصرافی پرداخت گردد.

4-9- تضمین 30 روزه برگشت پول.
گروه ایران وب سایت در مورد برگشت سی(روزه) پول پس از (کسر تمامی هزینه ها و دستمزدها) به مشتری تضمین می‌دهد. اگر مشتری از خدمات گروه ایران وب سایت راضی نباشد، ظرف مدت سی(30) روز نخست، می‌تواند درخواست عودت خود را نماید و پس از بررسی و عدم رفع درخواست های مشتری از سوی ایران وب سایت مطابق باشرایط ذکر شده در این بند عودت داده می‌شود. دوره سی(30) روزه نخست آغاز خدمات گروه ایران وب سایت به مشتری محاسبه می‌گردد. فی دریافتی برای برنامه نویسی، نصب و راه اندازی، استفاده بیشتر و فی ثبت دامنه، فی ماه نخست خدمات سرور مجازی، و فی مجوزهای صادر شده مانند ssl و سرویس های دیگر قابل عودت نیستند.

10 – آدرس IP ها
گروه ایران وب سایت مالکیت و کنترل همه آدرس IP هایی که به مشتری تخصیص می‌دهد را، در اختیار دارد، گروه ایران وب سایت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا هر زمان به صلاحدید گروه ایران وب سایت منفرداً، آدرس IP ها را حذف کند یا تغییردهد.

11- حقوق معنوی

1-11- وب سایت گروه ایران وب سایت.
مشتری نباید بدون اجازه کتبی گروه ایران وب سایت، همه یا بخشی از محتویات وب سایت گروه ایران وب سایت را(شامل بخش فروش و بازاریابی) کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.

2-11- نشان تجاری و حق مؤلف.
مشتری نباید بدون اجازه کتبی گروه ایران وب سایت، نشان تجاری گروه ایران وب سایت، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به گروه ایران وب سایت تعلق دارد را، استفاده نماید.

3-11- جلوه نادرست.
مشتری نباید به هر نحوی، رابطه مشتری با گروه ایران وب سایت را به صورت نادرست جلوه دهد و تلاش کند، خود را در جایگاه گروه ایران وب سایت جا بزند یا مدعی شود که مشتری همان گروه ایران وب سایت است.

12- حریم شخصی مشتری.
مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد، گروه ایران وب سایت همه اطلاعات و داده های مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که موارد اضطراری،حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، گروه ایران وب سایت ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد. مشتری همچنین می‌پذیرد که گروه ایران وب سایت ممکن است اطلاعات مشتری را به گروه ایران وب سایت مادر خود برای استفاده داخلی شامل استفاده در ارتباط با خدمات گروه ایران وب سایت، بهبود خدمات، توسعه خدمات، پیشنهاد های خاص به مشتری و کمیسیون ارجاع، انتقال دهد. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که اطلاعات تماس اداری مشتری که در ارتباط با ثبت دامنه مشتری است، اطلاعات آشکار محسوب می‌شود و گروه ایران وب سایت هیچ الزامی برای عدم عرضه این اطلاعات، به سایر اشخاص ثالث ندارد.

13- واگذاری و نماینده مشتری.

1-13- واگذاری. حقوق و دیون هم مشتری و هم گروه ایران وب سایت (در اینجا " طرفین" به آنها اطلاق می‌کنیم.) تحت مفاد این سند، جانشین ها، مجریان و مدیران طرفین را نیز مقید می‌کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم های سفارش و قراردادهای خدمات گروه ایران وب سایت که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجزاه کتبی گروه ایران وب سایت، واگذار یا محول کند.

2-13- طرف اصلی.
مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موفقتنامه ای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین گروه ایران وب سایت و نماینده مشتری جاری باشد.

14- حداقل سن

1-14- تضمین مشتری.
مشتری اقرار می‌کند و تضمین می‌نماید که حداقل، 18 سال سن دارد.

2-14- والد یا قیم.
مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که هر شخص که کمتر از 18 سال دارد("صغیر") باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود.

3-14- مسوولیت اصلی والد یا قیم.
والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می‌پذیرد به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات گروه ایران وب سایت است.

4-14- ادامه مسوولیت والد یا قیم.
والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن 18 سال،همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی گروه ایران وب سایت را داشته باشند.

5-14- پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ).
هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از 18 سال(صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین گروه ایران وب سایت و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که گروه ایران وب سایت از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات گروه ایران وب سایت باشد، مبری است.

15- قانون حاکم
هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات گروه ایران وب سایت بین مشتری و گروه ایران وب سایت، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و گروه ایران وب سایت در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

16- فورس ماژور
مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد و موافق است که گروه ایران وب سایت در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات گروه ایران وب سایت، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل گروه ایران وب سایت، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی، فیلترینگ ( که مجموعا به آن "فورس ماژور" اطلاق می‌کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. گروه ایران وب سایت برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.

17- ابطالیه، تغییر و اصلاحیه
هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم های سفارش یا هر قرارداد خدمات گروه ایران وب سایت که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی گروه ایران وب سایت داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

18- استقلال طرفین
هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی، برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا شراکت بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود و هرطرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.

19- معنی و تفسیر

19- هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است" خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی‌کند.

20- معاهده کامل و انحصار
این سند، به علاوه فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات گروه ایران وب سایت، بین گروه ایران وب سایت و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و گروه ایران وب سایت را تشکیل می‌دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی گروه ایران وب سایت، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی(شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی، ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات گروه ایران وب سایت، بین مشتری و گروه ایران وب سایت منحصرا فقط بین مشتری و گروه ایران وب سایت خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.

21- صوابدید قانونی
مشتری اقرار و تضمین می‌کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.

مشتری اقرار و تضمین می‌کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است که شامل قراردادهای کتبی فی مابین هم است زیرا در قرارداد های کتبی فی مابین صریحا اعلام شده که قوانین و مقررات سایت ایران وب سایت حکم بند اصلی قرارداهای کتبی را دارد و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.

گروه ایران وب سایت یکی از تخصصی ترین گروه های طراحی سایت در ایران است که خدمات طراحی وب سایت، بهینه سازی سایت و بازاریابی اینترنتی را همگام با تکنولوژی روز دنیا ارائه می‌نماید.
گروه ایران وب سایت بهمراه تیم مجرب و با تلفیق تکنیک های روز برنامه نوبسی و طراحی وب، گرافیک و ارایه روش ها و راهکارهای بروز وب، توانایی راه اندازی انواع وب سایت های مختلف با سبک های متفاوت را داشته و مفتخر به ارایه خدمات پشتیبانی 24 ساعته به مشتریان است.
تمرکز اصلی فعالیت گروه ایران وب سایت بر سه محور طراحی سایت، بهینه سازی وب سایت و بازاریابی اینترنتی است که در یک مجموعه برنامه ریزی و سازماندهی شده است تا بتواند جوابگوی بخش بسیار بزرگی از تقاضای بازار تخصصی طراحی سایت، بهینه سازی وب سایت و بازاریابی اینترنتی باشد.
به جهت هرگونه درخواست در خصوص مشاوره رایگان و خرید می‌توانید از راه های ارتباطی زیر با ما تماس حاصل فرمایید.

مدیریت وب سایت: جعفر صفری
تلفن همراه: 09214198918
تهران / یاخچی آباد / خیابان 12 متری تاجیک / کوچه اسدی / پلاک 111 / طبقه سوم / واحد 6
تلفن: 55511480
 « به جهت ارتباط مستقیم با ما می‌توانید از شبکه های اجتماعی موجود در سایت نیز استفاده فرمایید »

ایمیل: info[AT]websiteir[DOT]com
youtelegraminstagramaparatgooglefacebookwhatsuptwiterlenzorlinkedin
logo-samandehi
جهت ارتباط با مدیریت کلیک کنید

09214198918

 
ارسال SMS مستقیم به مدیریت


[طراحی سایت و تبلیغات در گوگل با] ایران وب سایت

طراحی سایت